skip to Main Content

Đặt lệnh chờ

Lệnh chờ là lệnh cho bạn được đặt trước Nền tảng eToro cho phép bạn đặt hai loại lệnh chờ :…