skip to Main Content

Mở lệnh bán khống (Sell)

Lệnh bán (sell) còn được gọi với các tên khác là lệnh bán khống, lệnh “short sell”. Lệnh sẽ tạo ra…

Mở lệnh mua (Buy)

Lệnh mua (buy) hay còn gọi là lệnh “long". Lệnh sẽ tạo ra lợi nhuận khi giá của loại tài sản…

Số dư và Tài sản

Số dư (Available) Số dư ( (Available) hay còn được hiển thị là khả dụng trên nền tảng eToro. Là số…