skip to Main Content

Khi mở lệnh sao chép, bạn có thể chọn một trong hai cách sau:

a. CopyTrader – Sao chép tất cả các giao dịch

Hệ thống CopyTrader cho phép những người sao chép lựa chọn sao chép tất cả các giao dịch đang mở của một nhà giao dịch được sao chép. Những người sao chép chọn phương thức này sẽ được mở các giao dịch đang mở của nhà giao dịch mà họ đang sao chép, với các điều khoản sau:

 • Các vị thế đang mở sẽ được mở trong tài khoản của người sao chép với giá thị trường có sẵn tại thời điểm sao chép (không phải giá lúc mở giao dịch gốc).
 • Các giao dịch này sẽ có cùng mức cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP) như giao dịch gốc.
 • Chúng sẽ sao chép hành động tương lai của Nhà Giao dịch được Sao chép bao gồm các thay đổi trong cắt lỗ, chốt lời và đóng tài khoản từ thời điểm bạn bắt đầu sao chép chúng. Nếu nhà giao dịch được sao chép gia hạn cắt lỗ bằng cách bổ sung tiền vào một vị thế, mức cắt lỗ của bạn cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Tuy nhiên, số tiền cho vị thế của bạn vẫn sẽ không đổi so với số tiền ban đầu. Do đó, đôi khi bạn có thể thấy chênh lệch về phần trăm lãi giữa tài khoản sao chép của bạn và tài khoản của nhà giao dịch được sao chép.
 • Bạn sẽ có thể đóng một giao dịch sao chép cụ thể mà không đóng tài khoản sao chép.
 • Nếu Nhà Giao dịch được Sao chép mở một vị thế trong các thị trường đang đóng cửa tại thời điểm chúng được sao chép (ví dụ trong giờ nghỉ của thị trường), hệ thống sẽ mở một Lệnh Thị trường cho người sao chép. Khi thị trường mở cửa, lệnh này sẽ được thực thi thành một vị thế với giá thị trường đầu tiên.
 • Để xem tất cả các giao dịch được sao chép từ một nhà giao dịch duy nhất, hãy vào danh mục của bạn và nhấn vào tên của Nhà Giao dịch được Sao chép.

Xin lưu ý:

   – Tất cả các giao dịch sẽ được mở trong tài khoản của bạn cùng lúc. Bạn sẽ thấy chúng bị lỗ một chút do mức chênh lệch giữa giá Mua và Bán, điều này thể hiện số tiền bạn sẽ nhận được nếu bạn đóng giao dịch trong thời gian thực. Các giao dịch mới sẽ được mở ở cùng mức giá mà nhà giao dịch được sao chép mở chúng, và sử dụng giá trị tài sản Thực tính (số dư + vốn đầu tư) làm cơ sở để tính tỷ lệ các giao dịch được sao chép. Ví dụ, một giao dịch được mở với 10% giá trị tài sản thực tính của Nhà Giao dịch được Sao chép sẽ mở một giao dịch tương ứng trong tài khoản sao chép của bạn với 10% giá trị tài sản thực tính trong mối quan hệ sao chép.
   – Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi khi nhà giao dịch được sao chép thay đổi số dư có sẵn của họ – điều này có thể xảy ra khi Nhà Giao dịch được Sao chép thực hiện nộp tiền hoặc rút tiền. Khi xảy ra các sự kiện này, sẽ có một thay đổi về lượng tiền trong tài khoản của Nhà Giao dịch được Sao chép, và bạn có thể nhận thấy các giao dịch sẽ có tỷ lệ khác hơn so với trước. Khi Nhà Giao dịch được Sao chép đóng tất cả các giao dịch mở, tỷ lệ kích cỡ giao dịch giữa tài khoản của họ và tài khoản của người sao chép sẽ được đặt lại (bằng nhau).
***Các điều khoản và điều kiện này có thể được thay đổi tùy theo quyết định của eToro bất cứ lúc nào.

b. CopyTrader – Chỉ sao chép các giao dịch mới

Những người sao chép lựa chọn phương thức này sẽ chỉ sao chép các giao dịch mới mà Nhà Giao dịch được Sao chép mở ra sau khi hành động sao chép bắt đầu. Các điều khoản sau sẽ áp dụng:

 • Chỉ các giao dịch được mở sau khi hành động sao chép được bắt đầu mới được mở ra trong tài khoản của người sao chép.
 • Các giao dịch mới sẽ được mở ở cùng mức giá như các giao dịch của nhà giao dịch được sao chép.
 • Tỷ lệ của các giao dịch mới sẽ được tính dựa trên giá trị tài sản Thực tính của Nhà Giao dịch được Sao chép (số dư tài khoản + vốn đầu tư).
 • Các giao dịch này sẽ có cùng mức cắt lỗ và chốt lời như giao dịch gốc.
 • Tất cả các hành động của Nhà Giao dịch được Sao chép sẽ tự động được sao chép trong tài khoản của người sao chép, bao gồm các thay đổi về mức cắt lỗ, chốt lời và đóng giao dịch. Nếu Nhà Giao dịch được Sao chép gia hạn cắt lỗ bằng cách bổ sung tiền vào một vị thế, mức cắt lỗ của bạn cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Tuy nhiên, số tiền cho vị thế của bạn vẫn sẽ không đổi so với số tiền ban đầu. Do đó, đôi khi bạn có thể thấy chênh lệch về phần trăm lãi giữa tài khoản sao chép của bạn và tài khoản của Nhà Giao dịch được Sao chép.
 • Bạn có thể đóng một giao dịch sao chép cụ thể mà không đóng tài khoản sao chép.
 • Để xem tất cả các giao dịch được sao chép từ một nhà giao dịch duy nhất, hãy vào danh mục của bạn và nhấn vào tên của Nhà Giao dịch được Sao chép.

Xin lưu ý: – Tỷ lệ này có thể thay đổi khi Nhà Giao dịch được Sao chép thay đổi số dư có sẵn của họ. Điều này có thể xảy ra khi nhà giao dịch được sao chép nộp tiền, rút tiền hoặc đóng một giao dịch cũ đã được mở trước khi bạn bắt đầu sao chép họ (nếu bạn chọn không sao chép những giao dịch đã được mở trước đó). Khi các sự kiện này xảy ra, bạn có thể nhận được các giao dịch có một tỷ lệ khác với trước.
**Các điều khoản và điều kiện này có thể được thay đổi tùy theo quyết định của eToro bất cứ lúc nào.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments