skip to Main Content

Số dư (Available)

Số dư ( (Available) hay còn được hiển thị là khả dụng trên nền tảng eToro. Là số tiền khả dụng để mở giao dịch mới

Tài sản (Equity)

Tài sản (Equity) hay còn được hiển thị là giá trị tài sản trên nền tảng eToro. Thể hiện trạng thái tài khoản của bạn nếu bạn đóng tất cả các vị trí mở và từ đó nhận ra các khoản lãi hoặc lỗ hiện tại

 

Do đó, đó là tổng của: Số dư + Tổng phân bổ (số tiền hiện được đầu tư vào giao dịch thủ công, sao chép giao dịch hoặc CopyPortoliios hoặc lệnh đang chờ xử lý) + Lãi (tổng số tiền lãi và lỗ hiện tại của bạn từ tất cả giao dịch mở nếu đóng lệnh ngay tại thời điểm đó).

Bạn có thể nhấp vào tài sản của mình để xem số tiền được thể hiện bằng các loại tiền tệ khác nhau.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments